Dergelijke situaties zijn doorgaans zowel emotioneel, praktisch als juridisch complex en behoeven steeds een persoonlijke begeleiding. Door een jarenlange ervaring en vakkennis van gespecialiseerde advocaten weet KeyserAdvocaten in Antwerpen knelpunten in zulke dossiers snel te detecteren wat kostbare tijd en middelen bespaart.

Voogdij regelen

Ouders kunnen tijdens hun leven de nodige regelingen treffen over de voogdij van hun kinderen in geval van overlijden. Hierbij worden er doorgaans twee scenario’s geschetst zowel voor het geval van het overlijden van 1 ouder als voor het overlijden van beide ouders. Het testament kan in algemene of gedetailleerde vorm worden opgesteld. Tevens kan er rekening gehouden worden met specifieke gevallen zoals hieronder beschreven:

  • Wanneer de langstlevende ouder het ouderlijk gezag niet kan uitoefenen. Hier kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke of voortdurende onmogelijkheid.
  • Wanneer de langstlevende ouder volledig of voor een deel ontzet is uit het ouderlijk gezag.
  • Specifieke wensen van de testator waarmee de langstlevende ouder rekening kan houden in de uitvoering van zijn ouderschap.

Wanneer ouders gescheiden zijn voorafgaand aan het overlijden van één van de ouders waarbij het kind geen hechte band heeft met de langstlevende ouder, kunnen er door de grootouders of andere familieleden maatregelen gevorderd worden. Dit is tevens het geval wanneer de langstlevende ouder in het buitenland woont of er bezorgheden zijn rond drank- of drugsmisbruik dan wel geweldplegingen.

Waar is een voogd verantwoordelijk voor?

In principe neemt een voogd alle verantwoordelijkheden over die ouders traditioneel voor hun rekening nemen. De voogd is onder meer verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, het voorzien in ouderlijke plichten en het beheren van de goederen van het kind. Zo moet de voogd er bijvoorbeeld op toezien dat de minderjarige gepast onderwijs en medische zorgen krijgt.

Beëindigen van de voogdij

Voogdij kan op verschillende manieren beëindigd worden. In principe eindigt de voogdij op het ogenblik dat het kind meerderjarig wordt. Er kunnen zich tijdens de minderjarigheid evenwel complexe situaties voordoen:

  • de voogd komt te overlijden
  • de voogd kan zijn functies neerleggen. In zulke gevallen is er een opzeggingstermijn van twee maanden van toepassing
  • de minderjarige kan geadopteerd worden

Keyser advocaten in Antwerpen heeft jarenlange ervaring in het familierecht en staat particulieren met gespecialiseerde advocaten bij met al hun vragen en bezorgheden rond voogdij. Contacteer ons vrijblijvend teneinde een eerste bespreking te beleggen waarbij wij uw verdere vragen kunnen beantwoorden.

Laat ons u helpen

Heeft u vragen over voogdij of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in het familierecht? Neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen.