Het nieuwe huwelijksvermogensrecht brengt extra risico’s voor de aandeelhouder met een eigen onderneming

Onder het wettelijk stelsel, van toepassing op echtgenoten die geen huwelijksovereenkomst hebben gesloten, komen de beroepsinkomsten van de echtgenoten aan de huwgemeenschap toe.

In geval één van de echtgenoten zijn beroep uitoefent in een eigen vennootschap, bijvoorbeeld in een vennootschap opgericht voor het huwelijk, kan hij ervoor kiezen om zichzelf enkel een minimumloon uit te keren en de overige inkomsten in de vennootschap op te potten.

Zodoende worden deze inkomsten binnen de vennootschap gespaard zonder aan het spaarvermogen van de huwgemeenschap bij te dragen. In geval van een echtscheiding heeft de andere echtgenoot dan ook principieel geen aanspraak op de economische waarde van de vennootschap. De huwgemeenschap bouwt op die manier niets op terwijl de vennootschap jaarlijks rijker wordt en de ondernemer aldus enkel voor zichzelf spaart.

Middels de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018, heeft de wetgever evenwel een correctiemechanisme ingevoerd waardoor zulke constructies op de helling komen te staan. Op basis hiervan is een nieuwe vergoedingsgrond ten gunste van het gemeenschappelijk vermogen ingevoerd waarbij de andere echtgenoot kan eisen dat het gemeenschappelijk vermogen vergoed wordt voor de misgelopen inkomsten. De rechtspersoon van de vennootschap wordt aldus doorprikt waarbij de opgepotte inkomsten dewelke privé uitgekeerd hadden kunnen worden onder vuur komen te liggen. De echtgenoot die de vordering stelt, dient hierbij te bewijzen dat de gemeenschap niet ontvangen heeft wat zij redelijkerwijze mocht verwachten.

De rechter maakt hierbij een afweging tussen de vennootschapsbelangen en de belangen van de huwgemeenschap. Meer concreet gaat de rechter na of de vennootschap bijvoorbeeld redelijkerwijs diende te reserveren voor grote investeringen, een concurrentieslag dan wel een terugval van de economie. Dit laatste thema komt actueel veelal aan bod met winstderving en zelfs verliezen ten gevolge van de corona crisis. Het huidige economische klimaat rechtvaardigt dan ook veelal een beperktere uitkering van inkomsten.

Het doorprikken van de rechtspersoon en de afweging tussen de vennootschapsbelangen enerzijds en de belangen van de huwgemeenschap anderzijds, blijft evenwel een onzeker gegeven voor beide partijen waarbij de appreciatie van de rechter een doorslaggevende rol speelt.

De ondernemer die voornemens is om zijn inkomsten uit arbeid eigen te houden, doet er evenwel goed aan om voorafgaand aan het huwelijk in het kader van “prenuptual planning” na te denken over de verschillende huwelijksstelsels en desgevallend bijvoorbeeld te opteren voor het stelsel van scheiding van goederen waarbij de nodige afspraken contractueel vastgelegd kunnen worden.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen