Alimentatie

Alimentatie of onderhoudsgeld ten behoeve van kinderen is vaak een brandend topic in het kader van een echtscheiding of scheiding. Wanneer de ouders niet langer samenleven, dient dan ook te worden nagegaan of er al dan niet een onderhoudsgeld of alimentatie dient te worden betaald door de ene ouder aan de andere ouder.

De wet voorziet dat elke ouder naar evenredigheid van zijn of haar middelen dient bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. In principe loopt de bijdrageplicht van elke ouder tot aan de meerderjarigheid van de kinderen doch indien de opleiding bij het bereiken van de meerderjarigheid evenwel niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

De voormelde kosten worden doorgaans opgedeeld in twee soorten: de gewone kosten en de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind zoals huisvesting, voeding. Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen overschrijden.

“Elk dossier is
een uniek dossier”

BEPALEN VAN ALIMENTATIE

Bij de begroting van het onderhoudsgeld ten behoeve van de kinderen wordt onder meer rekening gehouden met de inkomsten van beide ouders en de bijdrage die elke ouder reeds in natura levert. Het is dan ook aangewezen dat er reeds duidelijkheid bestaat omtrent de verblijfsregeling die zal worden toegepast door de ouders. De verblijfsregeling (bijvoorbeeld een bilocatieregeling of week om weekregeling, enzovoort) kan door de ouders worden overeengekomen dan wel door de bevoegde familierechtbank worden bevolen.

De laatste jaren werden heel wat methoden ontwikkeld voor de begroting van de onderhoudsgelden of alimentatie. Zo onder meer de Pareto simulator en de onderhoudscalculator van de Gezinsbond. Recent werd de online rekentool methode Hobin gelanceerd.

Discussie is evenwel nog steeds mogelijk over de wijze waarop de rekentool dient te worden toegepast en welke parameters dienen te worden aangewend om tot een correcte begroting van de onderhoudsbijdrage te komen.

Het is bijgevolg van belang om alle relevante en beschikbare gegevens nauwgezet te verzamelen en in kaart te brengen alvorens een inschatting kan worden gemaakt van het te betalen onderhoudsgeld.

Dit vereist zorgvuldig juridisch werk waarin Keyser advocaten in Antwerpen een bijzondere expertise heeft ontwikkeld

PARTNERALIMENTATIE

In het kader van een echtscheidingsprocedure kan discussie ontstaan over het al dan niet verschuldigd zijn van een onderhoudsgeld of alimentatie te betalen door de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot.

Een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de persoonlijke onderhoudsbijdrage die mogelijks verschuldigd is tijdens de duur van de echtscheidingsprocedure en die de economisch zwakkere echtgenoot in staat dient te stellen om dezelfde levensstandaard aan te houden alsof er geen scheiding zou zijn geweest.

Anderzijds kan een onderhoudsuitkering of uitkering na echtscheiding verschuldigd zijn aan de behoeftige ex-echtgenoot. Principieel is dit onderhoudsgeld verschuldigd voor een maximale periode gelijk aan de duur van het huwelijk.

In het kader van een echtscheiding onderlinge toestemming staat het de echtgenoten vrij om een alimentatieregeling overeen te komen in de regelingsakte. Raken partijen het niet eens, zal de familierechtbank hierover uitspraak dienen te doen.

Het is van belang om alle relevante en beschikbare gegevens nauwgezet te verzamelen en in kaart te brengen

De parameters waarmee rekening wordt gehouden zijn onder meer de levensstandaard die partijen genoten tijdens de duur van het huwelijk, de wijze waarop partijen hun gezinsleven hebben georganiseerd, de inkomsten en het vermogen van beide echtgenoten alsook hun mogelijkheden in de toekomst om een inkomen te verwerven. Het begroten of bepalen van een persoonlijke onderhoudsbijdrage of een onderhoudsuitkering na echtscheiding is in de praktijk dan ook geenszins eenvoudig. Elke situatie is immers uniek zodat met de nodige zorgvuldigheid en nauwkeurigheid dient te worden nagegaan welke regeling gepast voorkomt.

DOSSIEROPVOLGING EN BIJSTURING

Ook nadat de onderhoudsvordering na echtscheiding werd bevolen of overeengekomen, kan discussie tussen partijen ontstaan. Het aangaan van een nieuwe relatie, het opnieuw in het huwelijk treden van een van beide ex-echtgenoten dan wel door een gewijzigde inkomenssituatie van een van de ex-echtgenoten kan aanleiding geven tot het afschaffen, herleiden of verhogen van de onderhoudsuitkering na echtscheiding.Als kantoor gespecialiseerd in het familierecht en familiaal vermogensrecht heeft Keyser advocaten in Antwerpen een ruime expertise opgebouwd in deze materie zodat ondersteuning kan worden geboden in het kader van onderhandelingen en indien nodig in het kader van een procedure voor de familierechtbank of het Hof van Beroep.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over alimentatie of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een echtscheiding.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen