Uw echtscheidingsadvocaat

Wanneer de knoop is doorgehakt, wordt het verloop van de echtscheidingsprocedure bepaald. Dit is geheel afhankelijk van de houding van de echtgenoten, wensen zij overeen te komen of dient één van de echtgenoten zijn recht te halen in samenspraak met de echtscheidingsadvocaat voor de familierechtbank.

Er zijn verschillende redenen waarom echtgenoten willen scheiden: de echtgenoten wonen al geruime tijd apart, bepaalde feiten zijn voorgevallen, de echtgenoten hebben samen de beslissing genomen om te scheiden… Afhankelijk van de oorzaak van de echtscheiding, stippelen we een bepaalde route uit. Twee scenario’s zijn mogelijk: echtscheiding met onderlinge toestemming en echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

Wij verdedigen uw recht op financiële en familiale zekerheid na de echtscheiding

ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING (EOT)

In dat geval wordt er eerst onderhandeld in samenspraak met de voor u beste echtscheidingsadvocaat. Het voordeel van deze procedure is dat de kosten ervan beperkt blijven en dat de verstandhouding tussen de ex-echtgenoten doorgaans minder belast wordt. Er wordt ook zekerheid geboden aan de (ex-) echtgenoten. De cruciale beslissingen in de echtscheidingsprocedure worden niet overgelaten aan de rechter: beide partijen zijn zelf in de mogelijkheid om alle aspecten gedetailleerd overeen te komen en vast te leggen in een bindende regelingsakte.

ECHTSCHEIDINGEN OP BASIS VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING (EOO)

Als de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, wordt de echtscheidingsprocedure eenzijdig opgestart door een van beide echtgenoten in samenspraak met de voor u beste advocaat echtscheiding. In deze procedure staan de echtgenoten niet op dezelfde lijn. Ze stellen elk hun eigen vorderingen aangaande het voorlopig gebruik en genot van de gezinswoning, het onderhoudsgeld, de verdeling van de kosten, de regeling omtrent de kinderen enz.

ONDERHOUDSUITKERING (ALIMENTATIE) NA EEN SCHEIDING OF BEËINDIGING VAN WETTELIJK SAMENWONEN

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding.

BEMIDDELING IN DE KAMER VOOR MINNELIJKE SCHIKKING IN AANWEZIGHEID ADVOCAAT ECHTSCHEIDING

Een scheiding op basis van onherstelbare ontwrichting wordt eenzijdig op verzoek van een van beide echtgenoten opgestart. Toch laat ook deze procedure nog ruimte voor bemiddeling. Dit gebeurt in de kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank. De rechter-bemiddelaar probeert dan samen met de partijen in aanwezigheid van de echtscheidingsadvocaten alsnog een akkoord te bereiken. In zijn rol als bemiddelaar wendt de rechter-bemiddelaar zijn ervaring als rechter aan om de partijen te begeleiden naar een compromis. Indien een compromis evenwel niet mogelijk is, treft de familierechter een beslissing nadat beide partijen hun zaak hebben bepleit. Voornamelijk in dit laatste geval is de bijstand van een echtscheidingsadvocaat vaak onmisbaar om tot een succesvol resultaat te komen. Partijen staan in deze stand van het geschil immers lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens de pleidooien is het dan ook de cruciale taak van de advocaat echtscheiding om alle bewijzen, feiten en juridische elementen naar voor te brengen teneinde een gunstige uitspraak te bekomen.

FISCALITEIT

Betaalde onderhoudsuitkeringen zijn onder bepaalde voorwaarden ten belope van 80% aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Ontvangen onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar ten belope van 80% van hun bedrag. Bij een gelijkmatig verdeeld verblijf en een gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen de fiscale voordelen waartoe gemeenschappelijke niet-geëmancipeerde minderjarige kinderen recht geven onder bepaalde voorwaarden onder de ouders worden verdeeld. Als u voor een kind onderhoudsgeld betaalt en u kiest voor fiscaal co-ouderschap dan kunt u de betaalde uitkering fiscaal niet aftrekken.

ONDERHOUDSGELD VOOR DE KINDEREN

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings- opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen. Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen moet het bedrag worden berekend van de gecumuleerde inkomsten en van de kostenvoor het kind. De inkomsten omvatten de inkomsten van een beroepsactiviteit, van roerende en onroerende goederen, de voordelen en andere middelen die de levensstandaard van de ouders en van de kinderen verzekeren. Op basis van die gegevens kan de verdeling van de gewone en buitengewone kosten op een objectieve manier worden vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bijdragen in natura en de respectievelijke tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt. Het onderhoudsgeld wordt eenmaal per jaar op een vaste datum geïndexeerd, tenzij de rechtbank of de ouders via een overeenkomst beslissen een andere aanpassingsformule te gebruiken.

ONDERHOUDSGELD VOOR EEN EX-ECHTGENOOT

De verplichtingen die met het huwelijk samenhangen, blijven bestaan tijdens de scheidingsprocedure. De echtgenoten zijn elkaar nog altijd hulp en bijstand verschuldigd. Om te scheiden met wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten het eens zijn op alle vlakken, zo ook over de eventuele storting van onderhoudsgeld. Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan de economisch zwakke ex-echtgenoot onderhoudsgeld bekomen als hij aantoont dat hij behoeftig is. Behalve in buitengewone omstandigheden mag de duur van de uitkering niet langer zijn dan de duur van het huwelijk. Een ex-echtgenoot die bijvoorbeeld een zware fout heeft begaan of partnergeweld heeft gebruikt die de voortzetting van het samenleven onmogelijk maken, krijgt geen onderhoudsgeld.

EEN ECHTSCHEIDING HEEFT ONDER MEER ALS GEVOLG DAT:
  • Het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden.
  • De echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd
  • De behoeftige echtgenoot onder bepaalde voorwaarden een onderhoudsuitkering kan krijgen van de andere echtgenoot.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over echtscheiding of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een echtscheiding.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen