Vlamingen in de Wereld | weg…en toch een beetje thuis

Stefanie Keyser, advocate en oprichter van het kantoor Keyser advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht waaronder echtscheidingen en alimentatie, familiaal vermogensrecht en erfrecht. Door de globalisering hebben deze materies de afgelopen jaren meer en meer een internationaal karakter verworven. Het advocatenkantoor Keyser advocaten onderscheidt zich dan ook voornamelijk in haar meertalige service en internationale ervaring.

Het kantoor straalt net als Stefanie Keyser professionalisme en sereniteit uit. Dit valt onmiddellijk op aan het moderne gebouw waarin het kantoor zich bevindt. Stefanie Keyser beroept zich op het uiterste belang van de vertrouwensband tussen cliënt en advocaat, en dat toont zich niet enkel in de inrichting van haar comfortabele bureau, maar eveneens in haar rustgevende houding. De onschatbare waarde van vertrouwen loopt als een rode draad doorheen het gesprek.

U specialiseert zich in familierecht en familiaal vermogensrecht. Hoe maakte u deze keuze?

Particulieren en families bijstaan is en heel bijzondere rechtstak, het is dan ook een totaal andere wereld dan het corporate recht. Je staat veel dichter bij je cliënten en kan werkelijk een verschil maken in hun persoonlijk leven. Dat schenkt mij veel voldoening.

U legt zich toe op nationale en internationale zaken. Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen het internationale veld, mogelijk als resultaat van de toenemende globalisering?

De globalisering heeft uiteraard een grote impact op het leven van gezinnen en families over heel de wereld. Het familierecht heeft dan ook op internationaal vlak reeds heel wat veranderingen doorgemaakt. Het recht dient immers steeds afgestemd te worden op de veranderende samenleving. Reeds tijdens hun studies vertrekken veel studenten naar het buitenland. Ze proeven zodoende al vroeg van de “expatervaring”. Hierdoor staan werknemers en ondernemers er bij aanvang van hun carrière steeds meer voor open om een buitenlandse uitdaging aan te gaan. De luchtvaart is daarnaast goedkoper en sneller geworden. Dit alles brengt met zich mee dat onze maatschappij veel internationaler geëngageerd is dan we zelf denken.

Hoe verwierf uw kantoor haar internationale aanzien?

Wij begeleiden onze cliënten in het Nederlands, het Engels en het Frans wat een grote troef is in de internationale context. Anderzijds onderhoudt ons kantoor contacten met diverse ambassades en consulaten en volgen wij de ontwikkelingen op vlak van internationaal recht op de voet als lid van the European Law Institution. Tevens heeft ons kantoor, als lid van the international bar association, een breed netwerk aan betrouwbare correspondenten over heel de wereld.

U bent vooral gespecialiseerd in echtscheidingskwesties. Behandelt u deze ook internationaal?

Vanuit het kantoor, behandel ik jaarlijks diverse internationale  echtscheidingsdossiers. Het is zelfs zo dat meer dan de helft van onze dossiers een internationaal karakter hebben. Wanneer partijen verwikkeld zijn in een internationale echtscheiding, is de bijstand van een die advocaat gespecialiseerd is in het internationale familierecht cruciaal.

Kan u toelichten op welke vlakken een internationale echtscheiding verschilt van een nationale echtscheiding?

Expatscheidingen monden veelal uit in een vechtscheiding omdat de gevolgen van de echtscheiding zoveel zwaarder zijn dan deze van een nationale scheiding. Enerzijds omdat één van de echtgenoten er veelal voor kiest om terug te keren naar het thuisland, wat inhoudt dat de kinderen ofwel mee verhuizen ofwel in het expatland blijven. Het komt dan ook voor dat de ouder die ervoor vreest om de kinderen te verliezen, zich bezondigt aan parentale kinderontvoering. Anderzijds zijn er diverse andere aspecten die de expatscheiding bemoeilijken. Zo dient er een regeling getroffen te worden rond de alimentatie, pensioenen en de verdeling van het huwelijksvermogen. Hierbij stelt de vraag zich naar de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Zowel de wetgeving van het thuisland als de wetgeving van het expatland en de internationale wetgeving (verdragen, verordeningen etc.) spelen hierbij een rol.

Kan men iets ondernemen om een vechtscheiding te vermijden?

Een vechtscheiding kan veelal vermeden worden door vooreerst duidelijke juridische informatie in te winnen en te weten wanneer men een recht afdwingt of wanneer men de andere partij om een gunst vraagt. De houding is in het ene dan wel het andere geval immers vaak geheel anders. Een dreigende houding aannemen wanneer men om een gunst vraagt, is nooit verstandig. Nadat men correct geïnformeerd is, is het van belang om prioriteiten te stellen en de nog resterende gezamenlijke belangen op tafel te leggen, zoals het welzijn van de kinderen of het behoud van de woning. Tot slot is het soms aangewezen om bepaalde minder belangrijke zaken laten varen in het licht van een akkoord op de belangrijkste punten.

Begeleidt uw kantoor Belgische expatpartners dan ook bij een scheiding?

Wij staan meerdere Belgische expats bij, niet enkel in een scheidingsprocedure maar ook in andere aangelegenheden zoals erfkwesties. Wij merken dat expats er vooreerst belang aan hechten om hun probleem in hun moedertaal uit te leggen aan iemand die ze begrijpen en vertrouwen. Dit geldt eveneens in dossiers waar we ultiem beroep moeten doen op een lokale advocaat ter plaatse. In dat geval zijn wij de tussenpersoon en communiceren en coördineren we met de advocaat ter plaatse.

Hebben interculturele huwelijken volgens u minder kans op slagen?

De statistieken tonen dat de echtscheidingscijfers in interculturele relaties hoger liggen omdat de stress van een emigratie zwaar weegt op een relatie. De expat gaat vaak op een verheven voet leven omdat het expatlabel exotisch, interessant en aantrekkelijk is. Binnen het bedrijf krijgt de expat plots een hogere verloning en worden er extra diensten aangeboden. De expatpartner verdwijnt meer naar de achtergrond, heeft ter plaatse geen specifieke functie en diende veelal een carrière in het thuisland op te zeggen. Ook het sociaal netwerk waar men thuis op kon steunen, is niet meer beschikbaar waardoor men meer dan ervoor leunt op de expat die echter nog meer werkt dan voorheen. Tevens zijn er partners of kinderen die last hebben van heimwee naar het thuisland of hun draai in het expatland niet vinden. Dat zijn allemaal elementen die op een internationale relatie wegen.

Op welke juridische elementen moeten expats letten wanneer ze merken dat de relatie niet blijkt te werken?

We adviseren steeds om te starten met “divorce planning”. Een optimale strategie in de echtscheidingsprocedure draait immers niet alleen rond expertise en knowhow. Timing en planning zijn essentieel. Deze twee elementen staan centraal in het beslissingsproces voor het aanvragen van een echtscheiding. In het kader van “divorce planning” werken we samen met de cliënt het ideale scenario na de echtscheiding uit. Wanneer we de doelstelling hebben uitgewerkt, wordt er een checklist opgemaakt van alle relevante documenten. Aan de hand van deze documenten werken we een strategie uit.

Heeft u tips voor expatkoppels of mensen die emigreren naar het land van hun geliefde?

Denk op voorhand heel goed na over de stap. Zorg ook dat je weet onder welke status je vertrekt: ga je als gehuwd of samenwonend koppel? In België is het bijvoorbeeld zo dat het louter feitelijk samenwonen, zonder contract van wettelijke samenwoning, een samenlevingsvorm is zonder juridische solidariteit. Partners die huwen onder het stelsel van algehele gemeenschap kiezen daarentegen voor de ruimste vorm van solidariteit. Het kan een geruststelling zijn om te weten dat je in geval van een relatiebreuk op een bepaalde solidariteit van je partner kan rekenen. Tevens is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over het recht van het expatland en op welke aspecten dit van toepassing zal zijn. Tot slot kunnen echtgenoten hier tevens op voorhand reeds bepaalde keuzes in vastleggen.

Uw kantoor spitst zich verder toe op internationaal erfrecht. Wat kan u pensioenemigranten aanraden op vlak van erfrecht?

Voor vertrek naar het buitenland is het aan te raden om een regeling te treffen rond nalatenschap dan wel het aanstellen van een gevolmachtigde in geval men zelf niet meer in de mogelijkheid is om de financiën te beheren. Tevens is het opnieuw van belang om goed geïnformeerd te zijn over het recht van het expatland en op welke aspecten dit van toepassing zal zijn. Tot slot kan men hier tevens op voorhand reeds bepaalde keuzes in vastleggen.

U krijgt binnen het internationale juridische veld ook steeds vaker te maken met kinderontvoering. Kan u deze tendens plaatsen en nader verklaren?

Ons kantoor behandelt de internationale parentale kinderontvoering, of kinderontvoering door een van de ouders tegen het ouderlijk gezag of het verblijf- of omgangsrecht van de andere ouder in. Dat komt voor bij echtscheidingen in het buitenland. Soms worden we gecontacteerd vanuit het buitenland door een ouder met een kind dat ontvoerd is naar België. We doen navraag bij de gerechtsdeurwaarder naar officiële adressen en schakelen een detective, de centrale autoriteiten en Child Alert in waar nodig. Er kunnen bij vrees voor een kinderontvoering ook preventieve maatregelen getroffen worden, zoals een verbod om het land te verlaten zonder toestemming van de andere ouder. Het is in alle gerechtelijke zaken echter belangrijk om meteen de juiste stappen te nemen.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen