De schoolkeuze van een kind bij gescheiden ouders

De schoolkeuze ofwel het kiezen van een de school die aansluiting biedt bij de specifieke noden en zorgen van het kind is een bijzondere uitdaging.

De inschrijvingsformaliteiten zijn de afgelopen jaren fel toegenomen, waarbij het kind dient te worden aangemeld bij verschillende scholen rechtstreeks dan wel via allerhande platformen. Hierbij dienen dan weer verschillende voorkeurscholen te worden opgegeven, al dan niet in een bepaalde volgorde. Kortom; het is dan ook een hele uitdaging geworden om een weloverwogen beslissing te nemen omtrent een schoolkeuze.

Deze uitdaging lijkt in de praktijk evenwel nog veel groter voor ouders die gescheiden zijn.

Vaak raken ouders het immers niet eens over de schoolkeuze en welke scholen of school het meest geschikt is voor hun kind. Heel wat factoren kunnen ervoor zorgen dat zij elk een andere school wensen aan te duiden, zo bijvoorbeeld specifieke ondersteuning die wordt geboden voor de bijzondere noden van het kind, het schooltraject en de geografische afstand, maar ook de kostprijs verbonden aan niet-gesubsidieerd onderwijs, voor- en naschoolse opvangmogelijkheden enzovoort.

In wat volgt, bieden we een overzicht van de relevante wetsartikelen en de mogelijke actiepunten ingeval van aanhoudende onenigheid.

De schoolkeuze – een aangelegenheid die het ouderlijk gezag aanbelangt

Behalve wanneer een familierechter er anders over beslist, wordt het ouderlijk gezag door de beide juridische ouders gezamenlijk uitgeoefend. Dat betekent dat zij alle belangrijke beslissingen betreffende de gezondheid, de opvoeding, de opleiding alsook over de wijze van ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, samen nemen.

Waar het kind school zal lopen, is aldus een beslissing die toekomt aan beide ouders, gelet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag.

Wanneer ouders gescheiden zijn en gezamenlijk ouderlijk gezag hebben, moeten zij gezamenlijk beslissingen nemen over de schoolkeuze van hun kind. Dit betekent dat beide ouders moeten instemmen met de school waar hun kind naartoe gaat. Als ouders het niet eens kunnen worden over de schoolkeuze, kan dit leiden tot een conflict dat uiteindelijk door de familierechter moet worden beslist.

Bemiddeling of procedure

In gevallen waarin de ouders het oneens zijn over de schoolkeuze van hun kind, wordt in eerste instantie getracht om het geschil buiten de familierechtbank te regelen via bemiddeling of mediation.

Een bemiddelingstraject kan de ouders helpen tot een oplossing te komen in het belang van het kind en dit zonder de tussenkomst van een familierechter.

Een bemiddelaar zal uitgebreid de tijd nemen om te luisteren naar de standpunten en bezorgdheden van elke ouder en proberen hen te bewegen tot een akkoord. Het voordeel van bemiddeling is dat ruim de tijd kan worden genomen om stil te staan bij de voor- en nadelen van welbepaalde scholen en dat ook creatieve oplossingen kunnen worden gevonden. De ouders nemen samen een beslissing rond de schoolkeuze, wat hun onderlinge verstandhouding zal versterken en niet onnodig op de helling plaatst, wat bij een procedure voor de familierechtbank mogelijks wel zo zal zijn.

Als de bemiddeling niet succesvol blijkt, kan een van de ouders een procedure opstarten bij de familierechtbank. De familierechter zal dan de zaak beoordelen en een beslissing nemen op basis van wat hij of zij als in het beste belang van het kind beschouwt.

Een belangrijke factor in het kader van een dergelijke procedure is het gesprek tussen de familierechter en het kind en de wensen van het kind.

Overige factoren die in overweging kunnen worden genomen bij het beslechten van een schoolkeuze, zijn onder meer de geografische ligging van de school en de verplaatsingstijd van en naar de school, de mogelijkheden via het openbaar vervoer of de fiets, maar ook de kwaliteit van het onderwijs en de zorg.

Conclusie

De schoolkeuze van een kind kan een bron van conflict zijn tussen gescheiden ouders, maar de wet biedt wel degelijk een kader om dergelijke geschillen op te lossen. Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, moeten samen de beslissing nemen over de schoolkeuze van hun kind. Worden zij het hierover niet eens, kan de familierechter uiteindelijk een beslissing nemen in het belang van het kind.

Bemiddeling kan een nuttige eerste stap zijn om een conflict op te lossen voordat juridische stappen worden ondernomen. Mocht u hieromtrent meer informatie wensen, kan u steeds terecht bij Auguste mediation.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen