Overspel binnen het huwelijk. Wat nu?

Vaak wordt de vraag gesteld welke de gevolgen kunnen zijn van overspelige contacten door één van de echtgenoten.

Hoewel sedert 2007 sprake is van een foutloze echtscheiding, is het aangaan van een overspelige relatie of het hebben van overspelige contacten niet steeds zonder gevolg.

In wat volgt, gaan we in op de verschillende topics die hierdoor mogelijks worden geïmpacteerd.

Een manier om sneller uit de echt te scheiden omwille van de onherstelbare ontwrichting

Zoals hoger vermeld, is er sedert de wetswijziging in 2007 sprake van het principe van de schuldloze echtscheiding. Men dient met name geen schuld aan te tonen in hoofde van de (ex)echtgenoot om uit de echt te kunnen scheiden.

Wel kan men het aangaan van een overspelige relatie of het hebben van overspelige contacten hanteren om snel uit de echt scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Er is namelijk sprake van dergelijke onherstelbare ontwrichting wanneer het op grond van artikel 229,§1 van het oud Burgerlijk Wetboek onmogelijk is geworden voor echtgenoten om samen verder te leven. Overspel en het bewijs ervan – dat door alle middelen van recht kan worden bewezen – maakt dat de familierechter overtuigd kan worden van deze onmogelijkheid om de samenleving verder te zetten en dat daardoor de echtscheiding ten gronde onmiddellijk kan worden uitgesproken.

Bij gebreke aan dergelijke feiten en onderling akkoord, kan de periode alvorens uit de echt kan worden gescheiden oplopen tot één jaar na de inleidingszitting.

De overspelige partner kan worden uitgesloten van het recht tot het bekomen van een persoonlijke onderhoudsbijdrage tijdens de echtscheidingsprocedure alsook de onderhoudsuitkering na echtscheiding

Verder kan het hebben van een overspelige relatie gevolgen hebben over de discussie aangaande het persoonlijk onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure alsook de onderhoudsuitkering nadat de echtscheiding werd uitgesproken.

Op basis van artikel 301 van het oud Burgerlijk Wetboek kan de behoeftige echtgenoot een onderhoudsuitkering vorderen van de meer vermogende of economisch sterkere echtgenoot. Een dergelijke onderhoudsuitkering na echtscheiding kan verschuldigd zijn voor een maximale periode gelijk aan de gehele duur van het huwelijk.

Dit verzoek kan evenwel worden afgewezen indien de economische sterkere echtgenoot aantoont dat de behoeftige echtgenoot een zware fout is begaan, zoals het hebben van overspelige contacten of het aanhouden van een overspelige relatie doch enkel indien het overspel tot gevolg heeft dat de verderzetting van de huwelijkse relatie onmogelijk is geworden.

Verlies van huwelijksvoordelen in geval van de erkenning van een kind uit een overspelige relatie

Overspel heeft tenslotte ook een impact op de gemaakte vermogensrechtelijke afspraken tussen echtgenoten in geval van echtscheiding.

Bij aanvang of na het voltrekken van een huwelijk kunnen echtgenoten namelijk beslissen om een huwelijksovereenkomst te sluiten. In zo een overeenkomst organiseren partijen de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk, bepalen zij op welke wijze de vereffening en verdeling van hun vermogen geschiedt ingeval van een echtscheiding dan wel bij overlijden.

Partijen kunnen in hun huwelijksovereenkomst eveneens opteren om huwelijksvoordelen te voorzien zoals een beding van vooruitmaking, een beding van ongelijke verdeling etc.

Zo een voordeel kan de overspelige echtgenoot evenwel verliezen op basis van artikel 334ter oud Burgerlijk Wetboek.

Kortom staat vast dat ook al is er sedert 2007 sprake van een schuldloze echtscheiding, de bovenstaande elementen alsnog tot gevolg kunnen hebben dat de economisch zwakkere echtgenoot na het aanhouden van een overspelige relatie zeer zwaar gesanctioneerd wordt waarbij één feit aanleiding kan geven tot het verlies van heel wat rechten, niettegenstaande een mogelijke jarenlange investering in het gezinsleven.

Dit in tegenstelling tot de economisch sterke echtgenoot die juridisch-technisch weinig hinder zal ondervinden van het onderhouden van contacten buiten het huwelijk.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen