Waarom vermogende families voor een family office kiezen

Kapitaalkrachtige investeerders, ondernemers en vermogende families doen steeds vaker beroep op gepersonaliseerde all-in services, een trend die zich eens te meer doorzet in de financiële inrichting van hun particulier vermogen via de family office. Daarbij staat de vertrouwensrelatie tussen de de vermogende particulier en zijn family officecentraal. Maar wat houdt dat nu precies in en welke voordelen hebben vermogende families bij dit samenwerkingsverband?

Het fenomeen van de family office trad de afgelopen tien jaar meer op de voorgrond, tijdens de nasleep van de bankencrisis in 2008. Het aantal miljonairs nam gedurende deze periode toe, waardoor vermogende families steeds meer de nood voelden aan persoonlijke en efficiënte begeleiding bij het beheer van hun vermogen. Zij wilden niet langer iemand die tegenover hen aan tafel zit bij besprekingen, maar een vertrouwenspersoon die onbaatzuchtig plaats neemt naast de familie. Waar de bankensector rekening dient te houden met een persoonlijke agenda, de promotie van de eigen diensten en producten en de opvolging van een zeer uitgebreid cliëntenbestand (met bovendien zeer uiteenlopende vermogens), kan de family office zich namelijk volledig toespitsen op de belangen van zijn cliënt en deze van A tot Z opvolgen en uitbouwen. De ‘ontzorging’ van de cliënt en een objectieve kijk op alle producten die externe partijen te bieden hebben, is daarbij topprioriteit.

Wanneer het op efficiënt vermogensbeheer aankomt, hebben particulieren vaak slechts twee belangen voor ogen: tijdswinst en comfort. Vermogende particulieren opteren dan ook in toenemende mate voor een ‘onestopshop‘-beleving: eerder dan uiteenlopende instanties in te schakelen voor de verschillende aspecten van kapitaalbeheer gaat men op zoek naar deskundig en allesomvattend advies op maat van de vermogende, gecentraliseerd en uitgediept bij één vertrouwelijk orgaan.Wanneer men voor een family office kiest, dan kiest men voor een totaalservice waarbij de vertrouwenspersoon het grotere verhaal kent, en er dus niet slechts een schakel in vormt. Vermogensbeheer staat daarbij centraal, maar ook all-in juridisch advies en begeleiding, verzekeringsadvies en tax en accounting advies maken er deel van uit.

De family office kan dit uitzonderlijk ruim dienstenpakket aanbieden omdat zij de mogelijkheid hebben om op institutioneel niveau expertise in te huren. De family officer kan dan ook aanzien worden als architect van het persoonlijke leven van de vermogende particulier in al zijn aspecten. Hij haalt de beste expertise in huis op vermogens- en juridisch vlak. Bovendien zorgt hij ervoor dat de verschillende adviezen uitgewerkt worden in één coherente strategie, die optimaal is voor de familie. Het optimaal organiseren en structureren van het vermogen is dan ook een verantwoordelijkheid die veel verder reikt dan louter een beleggingsadvies. De family officer stemt samen met de familie een visie af en draagt er zorg voor dat deze visie desgewenst ook wordt uitgedragen over de generaties heen.

Een trend die de afgelopen jaren ook opgemerkt wordt binnen vermogende families is de focus op de intergenerationele uitdagingen, waarbij de overdracht van het vermogen naar de volgende en daaropvolgende generatie centraal staat. Hierop wordt dan ook ruimer geanticipeerd dan enkel met een successievriendelijke taksplanning: er wordt ook aandacht besteed aan “educatie van de volgende generaties”, door middel van bv. alomvattende wealth management-programma’s om de volgende generaties op te leiden om het vermogen te beheren.

Anderzijds staat de familieonderneming de laatste jaren in kijker door zijn successierechtelijke voordelen en worden familieleden opgeleid om dit vehikel succesvol door te zetten. Veelal zien we dat ook daar de pater familias er belang aan hecht dat zijn visie over de generaties heen wordt verdergezet en dat deze visie minutieus wordt uitgewerkt in het familiecharter, waaraan de opvolgers en erfgenamen geacht worden deel te nemen. De family officer heeft dan ook als taak om de cohesie binnen de familie te bewaren.

Verder wordt er binnen de family office ook aandacht besteed aan ouderenzorg: ook the lucky fewdienen namelijk na te denken over de financiële, persoonlijke en medische zorg van ouderen die niet meer in staat zijn om hun eigen belangen te waarborgen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de family office als centraal orgaan de privézaken van de vermogende familie afhandelt waarbij het juridische aspect een belangrijk onderdeel vormt, voornamelijk met de wisselende dynamiek binnen de familie naar prenuptual planning, divorceplanning en successieplanning toe, alsmede de generatieoverdracht in de ruime zin van het woord. Tevens biedt het een ontzettend comfort om één centrale advocaat te hebben die op de hoogte is van alle juridische aspecten van de familie, die – waar nodig – diverse experts binnen alle noodzakelijke domeinen kan inhuren om de juridische belangen van de familie te behartigen, waarbij deze er steeds op toeziet dat de dienstverlening kwalitatief is, de kosten verantwoord zijn en de dienstverlening het uitdragen van de familiale visie dient.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of wenst u onze expertise te raadplegen?
Neem gerust contact met ons op.

Keyser Advocaten heeft een breed netwerk aan nationale en internationale expertise, wat ons de mogelijkheid geeft om ruimer dan enkel op het familiale vlak te adviseren.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen