Echtscheiding en kinderen: een ouderschapsplan is noodzakelijk

Wanneer ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan is een regeling ten behoeve van de kinderen minstens even belangrijk als de verdeling van het vermogen. Een duidelijke regeling aangaande de kinderen zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat ze mogen verwachten. Op die manier worden onenigheden en misverstanden vermeden.

Deze regeling wordt opgenomen in een officieel ouderschapsplan, dat in een latere fase wordt gehomologeerd door de familierechtbank.

Dergelijk ouderschapsplan voorziet onder meer in een omgangsregeling of verblijfsregeling tijdens het schooljaar en tijdens de vakantieperiodes, een regeling rond alimentatie of onderhoudsgeld en buitengewone kosten voor de kinderen. Ook specifieke afspraken rond de opvoeding, de inschrijving of domiciliëring van de kinderen, medische behandelingen, waar zij school zullen lopen, enzovoort worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Het is van belang om voldoende tijd te besteden aan een ouderschapsplan en daarbij aandacht te wijden aan de noden van alle betrokken partijen. Een ouderschapsplan laat zich immers niet herleiden tot standaardclausules en -regelingen, zoals dat vaak wordt aangeboden. Elk kind en elk gezin is immers verschillend.

“Enkel maatwerk biedt de nodige waarborgen naar de toekomst toe.”

Bij het opmaken van een ouderschapsplan moet dan ook rekening worden gehouden met de concrete leefsituatie van het gezin, de professionele activiteiten van de ouders en de hobby’s van de kinderen. Andere aspecten zoals de afstand tussen de woonplaatsen van beide ouders en eventuele verkeersproblematiek, worden bij de denkoefening betrokken.

Aan de hand van het ouderschapsplan ontstaan bepaalde verwachtingen voor de ouders én de kinderen. Essentieel is dat deze praktisch haalbaar zijn en ook effectief kunnen worden nageleefd. Een ouderschapsplan dat praktisch niet werkbaar is, kan zorgen voor frustraties, teleurstelling en zelfs conflicten.

“Wanneer we worden gevraagd om een ouderschapsplan uit te werken, houden we rekening met alle concrete elementen. We luisteren uitgebreid naar wat de cliënt wil en reiken verschillende oplossingen aan. Zo bijvoorbeeld over de wijze waarop de verblijfsperiodes kunnen worden ingevuld, hoe vakantieperiodes kunnen worden georganiseerd enzovoort.

Het is niet ongebruikelijk dat in een ouderschapsplan een regeling moet worden uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met unieke situaties, zoals wanneer één van de ouders in het buitenland woont of werkt of wanneer één van de ouders een enorm drukke werkagenda heeft. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer met activiteiten in verschillende landen.

Ook dient er eventueel aandacht te worden besteed aan de financiële regeling in het ouderschapsplan. Wordt er gewerkt met een all-in onderhoudsbijdrage of worden de buitengewone kosten afzonderlijk afgerekend? Indien dat laatste het geval is, hoe worden de kosten dan verdeeld onder de ouders? Zo kunnen tijdens de onderhandelingen reeds afspraken worden gemaakt tussen de ouders over de huur van een studentenkamer, buitenlandse studies of een wagen die wordt aangeschaft voor de kinderen. Tot slot bestuderen we ook de fiscale gevolgen van een bepaalde financiële regeling en wordt hierin zo veel als mogelijk geoptimaliseerd.

Kortom, wij bieden een oplossing op maat aan onze cliënten, zodat zij zonder zorgen aan een volgende fase in hun leven kunnen beginnen”, aldus Julie Borms (vennoot).

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen