Ouderverstoting: een complexe aangelegenheid

Ouderverstoting is een ernstig en complex probleem binnen familiale conflicten dat verregaande gevolgen kan hebben voor zowel de verstoten ouder als het kind.

Er is sprake van ouderverstoting wanneer een kind onterecht wordt beïnvloed of wordt gemanipuleerd door één ouder om de band met de andere ouder te verbreken of ernstig te beschadigen.

Deze vorm van emotionele mishandeling kan leiden tot langdurige juridische geschillen en psychologische trauma’s bij alle betrokkenen.

Kenmerken van ouderverstoting

Ouderverstoting kan zich manifesteren op verschillende manieren, variërend van subtiele manipulatie tot openlijke afwijzing van de verstoten ouder. Enkele kenmerken van ouderverstoting zijn:

Negatieve beïnvloeding:
De ene ouder oefent voortdurend druk uit op het kind om negatief te denken over de andere ouder, door bijvoorbeeld leugens te verspreiden of de goede eigenschappen van de verstoten ouder te negeren.

Isolatie:
Het kind wordt systematisch geïsoleerd van de verstoten ouder en diens familieleden, waardoor de kans op een gezonde ouder-kindrelatie wordt ondermijnd.

Aliënatie:
Het kind ontwikkelt vijandige gevoelens ten aanzien van de verstoten ouder zonder dat daarvoor een duidelijk aanwijsbare reden voor bestaat, doch vaak als gevolg van langdurige manipulatie door de andere ouder.

Weerstand tegen contact:
Het kind verzet zich actief tegen het hebben van contact met de verstoten ouder en weigert nog langer om een verblijfsregeling na te leven.

De cruciale rol van een gespecialiseerd advocaat

Ouderverstoting vormt een grote uitdaging voor alle actoren binnen het familierecht vanwege de subtiliteit en complexiteit van de dynamiek tussen de betrokken partijen.

Daarenboven rust er nog steeds een groot taboe op ouderverstoting en wordt de problematiek vaak geminimaliseerd, ook door professionals.

Nochtans is het in situaties waarbij sprake is van ouderverstoting van primordiaal belang om het probleem zo spoedig mogelijk te herkennen en tijdig actie te ondernemen zodat escalaties kunnen worden vermeden. Tegelijk dient men erover te waken dat het welzijn van het kind en de verstoten ouder zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

Veel zorgverleners en magistraten zijn echter onvoldoende vertrouwd met deze problemantiek. Een gespecialiseerd advocaat kan hierbij dus een essentiële rol spelen door snel en doortastend op te treden. Er wordt samen besproken op welke wijze aan dossieropbouw kan worden gedaan, welke maatregelen kunnen worden genomen zoals het opstarten van een bemiddelingstraject, het toepassen van parallel solo-ouderschap en in geëscaleerde situaties het aanvatten van een procedure voor de bevoegde familierechtbank.

Daarnaast kan het opportuun zijn om ook in psychologische begeleiding te voorzien door een specialist die vertrouwd is met de problematiek van ouderverstoting.
Psychologische begeleiding of coaching verhoogt de weerbaarheid van de verstoten ouder en kan begeleiding bieden bij de verwerking van het emotioneel leed dat werd veroorzaakt.

Keyser advocaten biedt bijgevolg een overkoepelende aanpak waarbij in samenspraak met verschillende actoren de nodige ondersteuning aan de cliënt wordt geboden.

Wenst u hieromtrent meer informatie te bekomen? Aarzel niet om contact op te nemen met het kantoor.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen